Naše firma Ekoservis byla založena již v roce 1994 a v oblasti klimatizace a vzduchotechniky se pohybujeme téměř 18 let. Během té doby neustále zdokonalujeme své služby a stále sledujeme nové technologie. Pracujeme se stále efektivnějšími a moderními postupy a spolu s kvalitně odvedenou prací se staví naše firma mezi přední firmy v tomto oboru.

E-shop

Obchodní podmínky


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY  EKOSERVIS Chomutov s.r.o.

1. Úvodní ustanovení

a. Zhotovitel: Ekoservis Chomutov s.r.o.
                       Haškova 3783/30, Chomutov
                       IČ:  27321720
                       DIČ: CZ27321720

b. Objednatel: Objednatelem služeb může být fyzická nebo právnická osoba, které zhotovitel poskytuje služby na základě objednávky nebo smlouvy, dle těchto podmínek, dále jako Objednatel

c. Všeobecné obchodní podmínky: Všeobecné obchodní podmínky, dále jako VOP

d. Tyto VOP platí pro veškeré služby a dodání zboží a služeb společnosti Ekoservis Chomutov s.r.o. a definují obchodní vztah mezi Zhotovitelem a Objednatelem. V souladu s nimi Zhotovitel poskytuje/poskytne Objednateli (na základě objednávky nebo smlouvy) služby za podmínek definovaných v konkrétní objednávce či smlouvě.


2. Uzavření kupní smlouvy

a. Veškeré objednávky jsou požadovány za závazné. Podáním objednávky Objednatel stvrzuje, že se seznámil s platnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

b. Údaje uvedené Objednatelem musí být pravdivé a přesné. Zhotovitel nezodpovídá za chybně udané údaje.

c. Místem dodání zboží je adresa uvedená Objednatelem v objednávkovém formuláři, pokud není uvedeno jinak.

d. Vlastnické právo ke zboží přechází na Objednatele po zaplacení kupní ceny jeho převzetím. Objednatel se zavazuje odebrat závazně objednané zboží a zaplatit celkovou cenu a případně další poplatky (poštovné,balné)uvedené v objednávce.

e. Zhotovitel vydá k dodávce a montáži daňový doklad.

f. Pokud Objednatel nesplní závazek odebrat a zaplatit objednané zboží, má Zhotovitel právo odmítnout další objednávku tohoto Objednatele.

g. Odesláním objednávky dává Objednatel Zhotoviteli souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o Objednateli a o jeho nákupech. Tyto údaje smí použít Zhotovitel pouze v rámci platných předpisů pro zajištění administrativy a účetnictví firmy. Údaje nikdy nebudou poskytovány třetím stranám vy jímkou státních orgánů.


3. 
Objednávka smlouva

a. Emailová zpráva, z níž zřetelně vyplývá požadavek na objednání konkrétní služby či daného zboží, může být rovněž požadována za E-mailovou závaznou objednávku bez dalšího potvrzení Objednatele.

b. Smlouva se uzavírá písemně, elektronicky formou emailu ,ústně nebo na základě objednávky Objednatele.

c. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy Zhotovitel akceptuje Objednávku zaslanou Objednatelem.

d. Objednatel souhlasí s tím, že Zhotovitel může započít tvorbu maximálně do 14 dnů, neuvede-li smlouva jinak, či se Zhotovitel a Objednatel nedomluví individuálně

e. Zhotovitel má právo odmítnout realizaci objednávky v případě, že je v rozporu se zákony, dobrými mravy, vyhláškami, pokud odporuje zájmům nebo zhotovitele nebo pokud by mohla poškodit dobré jméno Zhotovitele.

f. Údaje dodané Objednatelem jsou Zhotovitelem považovány za správné a platné. Objednatel je povinen uvést pravdivé údaje. Zhotovitel není povinen tyto údaje ověřovat či jinak kontrolovat.

g. Zákazník potvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že jde   z jeho strany o dobrovolné poskytnutí údajů.

h. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy.

i. Objednatel bere na vědomí, že Zhotovitel není povinen uzavřít smlouvu nebo přijmout objednávku a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu včetně VOP.

j. Každá smlouva musí obsahovat podstatné náležitosti pro daný typ smlouvy dle platných právních předpisů. Vždy musí obsahovat vymezení předmětu plnění a jeho vyčíslenou hodnotu, dobu plnění, dobu platnosti a účinnosti smlouvy, datum a místo podpisu smlouvy, platební a dodací podmínky. Cena se ve smlouvě stanoví v Kč bez DPH i včetně DPH, pevnou částkou nebo způsobem výpočtu.


4. 
Ceny zboží a služeb

a. Ceny zboží a služeb jsou pevné a jsou dány aktuálním ceníkem dodavatele nebo dohodou při uzavírání smlouvy. Jsou známy z cenové nabídky.

b. Ceny jsou určeny v cenové nabídce, na základě které Objednatel objedná dané zboží a služby.

c. Zhotovitel má právo žádat na Objednateli zálohovou fakturu, která poskytne zálohu na materiál, zboží či služby.


5. 
Dodávka a montáž

a. Zařízení objednané s montáží je vždy montována co nejjednodušším způsobem.

b. Místo montáže a dodávky je vždy určeno předchozí domluvou.

c. Konkrétní způsob umístění jednotek a jednotlivých prvků určuje v rámci cenové nabídky klient, přímo při montáži lze jen pokud je to technicky možné.

d. O konečném provedení z technického hlediska rozhoduje vždy technik Zhotovitele.

e. Záruka se vztahuje na funkčnost zařízení. Reklamace designu není reklamací neboť Objednatel má možnost toto ovlivnit při samotné montáži.


6. 
Garanční servis

a. Objednatel je povinen na své náklady si nechat provádět na dodaném finálním výrobku garanční servis předepsaný výrobcem jednotlivých zařízení dodavatelem autorizovaným technikem.

b. V opačném případě zaniká záruka


7. 
Odpovědnost za vady

a. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na jakost počínající dnem splnění smlouvy a po tuto dobu garantuje obvyklou kvalitu a funkčnost zboží.

b. Nebezpečí škody na zboží přechází ze Zhotovitele na Objednatele dnem předáním kupujícímu a podepsáním předávacího protokolu.


8. 
Práva a povinnosti

a. Objednatel je povinen se před zadáním objednávky seznámit s obsahem VOP.

b. Objednatel souhlasí s tím, že Zhotovitel je oprávněn v průběhu poskytování služeb změnit své VOP bez povinnosti Objednatele na tyto změny upozornit.

c. S osobními údaji Objednatele je nakládáno plně v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb.

d. Údaje dodané Objednatelem jsou Zhotovitelem považovány za správné a platné.

e. Zhotovitel při realizaci postupuje samostatně a není při provádění díla vázán pokyny Objednatele.


9. 
Předání díla

a. Dílo zůstává ve vlastnictví Zhotovitele až do úplného uhrazení faktury a všech závazků vůči Zhotoviteli.

b. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy ze zákonných důvodů, zejména pak v případě, kdy je Zhotovitel v prodlení oproti smluvenému termínu dokončení o více než jeden měsíc nebo předávané dílo z velké části neodpovídá sjednanému, avšak za předpokladu není-li dohodnuto jinak.


10.
Fakturace a platební podmínky

a. Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za provedení montáže včetně víceprací nad rámec dohodnuté ceny.

b. Faktury jsou vystavovány se splatností 14 dnů, není-li domluveno jinak.

c. V případě prodlení s platbou je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli smluvní úrok z prodlení, jehož výše činí 0,05% z dlužné částky každý den.

d. Objednatel je povinen provést platbu dle pokynů vystavené faktury v přesné částce a označit ji uvedeným variabilním symbolem.

e. Provede-li Objednatel platbu jinak než dle pokynů vystavené faktury, je povinen platbu doložit. V opačném případě může být závazek vůči Zhotoviteli považován za nesplněný.


11.
Porušení VOP objednatelem

a. Porušení některého z ustanovení těchto VOP nebo příslušné smlouvy Objednatelem, může být důvodem k okamžitému přerušení poskytování služeb, odebrání obsahu na který se porušení VOP Objednatelem vztahuje.

b. Při porušení některého z ustanovení těchto VOP se má za to, že Objednatel odstoupil od příslušné smlouvy nebo objednávky. Zákazník ztrácí nárok na vrácení již zaplacené úhrady, resp. Zhotovitel neztrácí nárok na úhradu za služby za celé fakturační období.

c. Pro předcházení problémům se vznikem pohledávek definuje Zhotovitel tento formální postup komunikace s neplatícím Objednatelem:

3. den po splatnosti:
Automatická upomínka emailem


12.
Reklamace a odstoupení od smlouvy

a. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ze zákonných důvodů, zejména pak v případě, jestliže je Objednatel s placením záloh nebo splátek v prodlení větším než 14 dnů.

b. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud nebyl dodržený termín zahájení díla a přesáhnul déle jak 30 dní. Pokud není Zhotovitelem a Objednatelem domluveno jinak.


13.
Závěrečná ustanovení

a. V případě vyšší moci je každá strana zproštěna svých závazků ze Smlouvy a jakékoliv prodlení v plnění jakéhokoliv závazku vyplývajícího ze Smlouvy bude tolerováno a smluvní strana postižená zásahem vyšší moci nebude odpovědná za škody nebo jinak, pokud takové prodlení nebo škoda bude přímým nebo nepřímým důsledkem vyšší moci.

b. Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé objednávky či smlouvy.

c. Objednatel souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

d. Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zvláště pak prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě, jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.

Zobrazit jako: katalog | tabulku
 

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Rozumím